Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność bym
Ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.

Sprzęt Podręczny

Podręczny sprzęt gaśniczy jest przeznaczony do gaszenia pożarów w zarodku, w pierwszej fazie jego powstania. Jego główną cechą jest mały ciężar oraz prostota w użyciu, co powoduje możność użycia przez osoby dorosłe bez specjalistycznego przeszkolenia (sposób użycia jest przedstawiony na etykietach sprzętu).

Do tej grupy zaliczamy:

HYDRONETKI

Hydronetka jest to podręczny, przenośny sprzęt gaśniczy przystosowany do podawania prądu wody poprzez pompowanie ręczną pompką dwustronnego działania (wbudowaną w hydronetkę). Ładunek gaśniczy mieści się w zbiorniku na środek gaśniczy, który jest wyrzucany na źródło ognia poprzez wężyk (długości ok. 5m) zakończony prądownicą. Zbiornik zawiera ok. 15 litrów środka. Podczas gaszenia hydronetką jedna osoba obsługuje wąż z prądownicą, natomiast druga osoba pompuje wodę, może także uzupełniać w pojemniku wodę, co umożliwi ciągłą pracę urządzenia.

Hydronetka najskuteczniej gasi małe pożary ciał stałych (klasa A) Mogą być również hydronetki zawierające wodny roztwór środka pianotwórczego z odmienną prądownicą. Zakres stosowania takiej hydronetki powiększa się o pożary cieczy palnych. Sprzęt ten pomału odchodzi jednak do historii, jest bowiem wypierany przez nowocześniejszy i skuteczniejszy sprzęt gaśniczy.

GAŚNICE

Gaśnice są przeznaczone do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju. Mają kolor czerwony, jedynym wyjątkiem jest gaśnica śniegowa, która może mieć także kolor srebrny. Każda gaśnica posiada etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia. Prawidłowo zamontowana gaśnica, musi być umieszczona na specjalnym zaczepie do haka na ścianie, bądź umieszczona w objemce na podłodze. Metalowe korpusy gaśnic są napełnione określonymi substancjami gaśniczymi, które po otwarciu zaworu są wyrzucane pod odpowiednim ciśnieniem w postaci strumienia. W zależności od rodzaju środków gaśniczych, jakie zawierają gaśnice, dzieli się je na: pianowe, śniegowe i proszkowe. Ze względów ekologicznych nie produkuje się już gaśnic halonowych, które służyły do gaszenia pożarów cieczy palnych, chemikaliów, gazów, a także urządzeń elektrycznych i elektronicznych pod napięciem. Były bardzo skuteczne, ale uwalniany z nich halon przyczyniał się do powstawania dziury ozonowej. Przed gaśnicami halonowymi były gaśnice tetrowe, którym również udowodniono szkodliwy wpływ dla zdrowia i otoczenia.

Gaśnica pianowa

Gaśnica ta przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy A i B. Gaśnicy pianowej nie wolno używać do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdyż strumień piany doskonale przewodzi prąd, ani ciał reagujących chemicznie z wodą (np. karbid). Nie należy jej też używać do gaszenia rzeczy drogocennych lub wrażliwych na zamoczenie. Środkiem gaśniczym w tej gaśnicy jest piana gaśnicza wyrzucana za pomocą sprężonego gazu (azotu lub dwutlenku węgla). Gaz może być zawarty w specjalnym zbiorniku (gaśnica na pianę mechaniczną) albo powstawać w wyniku reakcji chemicznej (gaśnica na pianę chemiczną). W momencie uruchomienia gaśnicy (odwróceniu dnem do góry i zbiciu zbijaka) sprężony gaz podnosząc ciśnienie wyrzuca ładunek gaśniczy na źródło ognia. Strumień piany należy skierować na ogień, i co najważniejsze - w czasie gaszenia pożaru trzymać gaśnicę dnem do góry, ponieważ ma ona budowę syfonową, przez co prawidłowo pracuje tylko i wyłącznie w pozycji pionowej. Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać poprzez zwolnienie dźwigni prądowniczki.

Gaśnice pianowe są wycofywane z użycia. Wynika to nie tylko z uwagi na ograniczony zakres zastosowania czy możliwość zamoczenia gaszonych przedmiotów. Powodem jest utylizacja zużytych ładunków z powodu utraty aktywności środka pianotwórczego (tzw. słaba piana). Wymogi ochrony środowiska podnoszą koszty utylizacji zużytych ładunków co sprawia, iż gaśnice pianowe wychodzą z użycia.

Gaśnica proszkowa

Gaśnica ta przeznaczona jest do gaszenia pożarów z grup A, B, C i E albo B, C i E w zależności od rodzaju użytego proszku. Środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą sprężonego gazu (dwutlenek węgla lub azot). Głównym składnikiem proszków gaśniczych są zwykle węglany lub fosforany sodu. Działanie gaśnicze proszku polega przede wszystkim na przerwaniu reakcji spalania w wyniku antykatalizy. Ponadto proszki typu ABC topią się i pienią w wysokiej temperaturze odcinając dopływ tlenu. Dodatkowo jeszcze występuje efekt tłumienia płomieni strumieniem niepalnego gazu, będącego nośnikiem proszku. Uruchamia się ją poprzez dźwignię zabezpieczającą lub zbijak. Należy trzymać ją w pozycji pionowej, ponieważ ze względu na swoją budowę syfonową tylko w takiej pozycji pracuje prawidłowo. Gaśnice proszkowe są szczególnie polecane do gaszenia pożarów w archiwach, bibliotekach itp. - wynika to z faktu nieniszczenia (niezamakania) gaszonych przedmiotów. Nie są zbyt wskazane do gaszenia urządzeń mechanicznych w ruchu, mogą spowodować ich zatarcie.

Gaśnica śniegowa

Gaśnica ta przeznaczona jest do gaszenia pożarów grupy B, C i E, a zwłaszcza elektroniki i maszyn precyzyjnych. Nie należy gasić nią ludzi, gdyż działanie tak niskiej temperatury powoduje dodatkowe obrażenia. Zaletą gaśnic śniegowych jest brak jakiegokolwiek zanieczyszczenia gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Wadą natomiast duża w porównaniu z innymi gaśnicami o podobnej skuteczności masa. Również wadą jest niezbyt wysoka temperatura krytyczna skroplonego CO2 (31,4°C), przez co gaśnica nie może być przechowywana w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze. Powinna też być chroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przegrzanie gaśnicy powoduje jej rozładowanie przez wbudowany zawór bezpieczeństwa. Środkiem gaśniczym w tej gaśnicy jest zawarty w wysokociśnieniowej butli, skroplony CO2 (dwutlenek węgla), który rozprężając się oziębia się do ok. -78°C i zestala w formę tzw. suchego lodu. Działanie gaśnicze polega na odcinaniu dostępu tlenu i znacznemu obniżeniu temperatury. Jednak ze względu na niewielkie ciepło parowania dwutlenku węgla efekt chłodzący jest mniejszy niż zwykłej wody. Działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać poprzez zamknięcie zaworu. Gaśnica śniegowa ulega bardzo szybkiemu oziębieniu, dlatego w czasie korzystania z niej należy trzymać ją tylko za uchwyt, aby nie odmrozić sobie rąk. W czasie gaszenia pożaru należy skierować dyszę na ogień ukośnie w dół.

KOCE GAŚNICZE

Koc gaśniczy jest to sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Dawniej koce gaśnicze wykonywane były z włókien konopi w splocie z włóknami azbestu. Ma powierzchnię ok. 3m2. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem. Może być użyty do gaszenia palącego się ubrania. Wadą koca gaśniczego jest to, iż może być on użyty skutecznie tylko do gaszenia niewielkich źródeł ognia i umiejscowionych blisko osoby gaszącej pożar. Zaletą jest możliwość wielokrotnego użycia i nieniszczenie gaszonych przedmiotów.

AGREGATY GAŚNICZE

Agregat gaśniczy, urządzenie podobne do gaśnicy, jednakże zawierające znacznie większy zasób środka gaśniczego (od 25kg do nawet 750kg). Istotna jest nie tylko sama ilość środka gaśniczego, ale też i natężenie jego strumienia podczas akcji gaśniczej, które w przypadku agregatu jest znacznie większe niż w gaśnicy. Agregaty stanowią wyposażenie chroniące miejsca szczególnie narażone na pożar, lub takie, w których pożar jest trudny do opanowania lub grozi poważnymi konsekwencjami. Są to np. stacje benzynowe, lakiernie, warsztaty samochodowe, hangary lotnicze. Agregaty gaśnicze są instalowane na podwoziu (mniejsze - na wózkach), do ich obsługi potrzeba co najmniej 2 osób, mogą też być na samochodach lub przyczepach pożarniczych, co umożliwia ich przemieszczanie.

SITA KOMINOWE

Sito kominowe służy do gaszenia pożarów sadzy w przewodach kominowych. Ma ono za zadanie ograniczyć intensywność palenia się sadzy w kominie poprzez przyduszenie pożaru, a także zapobiegać wydostawaniu z komina palącej się sadzy, a w konsekwencji chronić dachy oraz pobliskie zabudowania przed zapaleniem. Wykonane jest z ramy stalowej o wymiarach ok. 60x60cm, wypełnionej siatką o średnicy otworów 3x3mm.


HYDRANTY

Hydrant jest urządzeniem, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Hydrant posiada zawór i złącze do węża, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz przeciwpożarowych. Rozróżnia się hydranty:

  • uliczne (na sieciach zewnętrznych):
    • nadziemne,
    • podziemne
  • wewnętrzne (szafkowe lub wnękowe - na wewnętrznych instalacjach przeciwpożarowych budynku).

Wszystkie hydranty muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.

 
 
Aby komentować konieczne jest włączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce.